Có 1 kết quả:

bàn tòu míng

1/1

bàn tòu míng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) translucent
(2) semitransparent