Có 1 kết quả:

bàn tú

1/1

bàn tú

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

nửa đường, giữa đường

Từ điển Trung-Anh

(1) halfway
(2) midway