Có 1 kết quả:

bàn tú ér fèi

1/1

Từ điển Trung-Anh

to give up halfway (idiom); leave sth unfinished