Có 1 kết quả:

bàn tōng bù tōng

1/1

bàn tōng bù tōng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to not fully understand (idiom)