Có 1 kết quả:

bàn cháng zhóu

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) semi-axis
(2) radius