Có 1 kết quả:

bàn kāi huà

1/1

bàn kāi huà

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

semi-civilized