Có 1 kết quả:

bàn kāi mén

1/1

bàn kāi mén

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) half-open door
(2) fig. prostitute