Có 1 kết quả:

bàn kāi ménr

1/1

Từ điển Trung-Anh

erhua variant of 半開門|半开门[ban4 kai1 men2]