Có 1 kết quả:

bàn má zuì

1/1

bàn má zuì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) local anesthetic
(2) anesthesia to half the body (as for a C-section birth)