Có 1 kết quả:

Huá běi Píng yuán

1/1

Từ điển Trung-Anh

North China Plain