Có 1 kết quả:

Huá běi lóng ㄏㄨㄚˊ ㄅㄟˇ ㄌㄨㄥˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Huabeisaurus (Huabeisaurus allocotus)