Có 1 kết quả:

Huá wēi

1/1

Huá wēi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Warwick (name)
(2) University of Warwick, Coventry, UK