Có 1 kết quả:

Huá níng xiàn ㄏㄨㄚˊ ㄋㄧㄥˊ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Huaning county in Yuxi 玉溪[Yu4 xi1], Yunnan