Có 1 kết quả:

Huá wén

1/1

Huá wén

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Chinese language
(2) Chinese script