Có 1 kết quả:

Huá shuò

1/1

Huá shuò

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Asus (computer manufacturer)