Có 1 kết quả:

huá ér bù shí

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) flower but no fruit (idiom); handsome exterior but hollow inside
(2) flashy