Có 1 kết quả:

xié bàn

1/1

xié bàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to assist
(2) to help sb do sth
(3) to cooperate in doing sth