Có 1 kết quả:

xié shāng

1/1

xié shāng

giản thể

Từ điển phổ thông

cùng bàn bạc để thống nhất

Từ điển Trung-Anh

(1) to consult with
(2) to talk things over
(3) agreement