Có 1 kết quả:

xié fāng chā

1/1

xié fāng chā

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(statistics) covariance