Có 1 kết quả:

bēi liè

1/1

bēi liè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) base
(2) mean
(3) despicable