Có 1 kết quả:

bēi bēi bù zú dào

1/1

bēi bēi bù zú dào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to be too petty or insignificant to mention
(2) to not be worth mentioning (idiom)