Có 1 kết quả:

Bēi nán zú

1/1

Bēi nán zú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

puyuma, one of the indigenous peoples of Taiwan