Có 1 kết quả:

bēi gōng qū xī

1/1

bēi gōng qū xī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to bow and bend the knee (idiom); fawning
(2) bending and scraping to curry favor