Có 1 kết quả:

bēi cí hòu bì

1/1

Từ điển Trung-Anh

humble expression for generous donation