Có 1 kết quả:

bēi cí hòu lǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

humble expression for generous gift