Có 1 kết quả:

cù zhòng

1/1

cù zhòng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) stroke
(2) cerebral hemorrhage