Có 1 kết quả:

Zhuó bié lín

1/1

Zhuó bié lín

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Charlie Chaplin (1899-1977), English movie actor and director