Có 1 kết quả:

zhuó yì ㄓㄨㄛˊ ㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) (of talent) outstanding
(2) exceptional