Có 1 kết quả:

zhuó yì

1/1

zhuó yì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (of talent) outstanding
(2) exceptional