Có 1 kết quả:

zhuó jué

1/1

zhuó jué

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) unsurpassed
(2) extreme
(3) extraordinary