Có 1 kết quả:

zhuó zhù

1/1

zhuó zhù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) outstanding
(2) eminent
(3) brilliant