Có 1 kết quả:

xié zuò

1/1

xié zuò

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) cooperation
(2) coordination