Có 1 kết quả:

xié lì

1/1

xié lì

phồn thể

Từ điển phổ thông

hiệp lực, cùng chung sức

Từ điển Trung-Anh

to unite in common effort

Một số bài thơ có sử dụng