Có 1 kết quả:

xié zhù

1/1

xié zhù

phồn thể

Từ điển phổ thông

hỗ trợ, giúp thêm

Từ điển Trung-Anh

(1) to provide assistance
(2) to aid