Có 1 kết quả:

xié yuē

1/1

xié yuē

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) entente
(2) pact
(3) agreement
(4) negotiated settlement