Có 1 kết quả:

xié yuē guó

1/1

xié yuē guó

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Allies
(2) entente (i.e. Western powers allied to China in WW1)