Có 1 kết quả:

xié tiáo shì jiè shí

1/1

Từ điển Trung-Anh

Coordinated Universal Time (UTC)