Có 1 kết quả:

xié yì shū ㄒㄧㄝˊ ㄧˋ ㄕㄨ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) contract
(2) protocol