Có 1 kết quả:

xié yì shū

1/1

xié yì shū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) contract
(2) protocol