Có 1 kết quả:

xié biàn liàng ㄒㄧㄝˊ ㄅㄧㄢˋ ㄌㄧㄤˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

covariate (statistics)