Có 1 kết quả:

xié biàn liàng

1/1

Từ điển Trung-Anh

covariate (statistics)