Có 1 kết quả:

dān hé xì bāo

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) monocyte
(2) mononuclear cell