Có 1 kết quả:

dān bàn

1/1

dān bàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) single petal
(2) single valve