Có 1 kết quả:

dān wěn

1/1

dān wěn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) monostable
(2) single-side stable (relays)