Có 1 kết quả:

dān duān bāo méi xī lèi dú sù zhōng dú zhèng

1/1

Từ điển Trung-Anh

trichothecenes toxicosis