Có 1 kết quả:

dān chē

1/1

dān chē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (coll.) bicycle
(2) bike