Có 1 kết quả:

dān sù chē ㄉㄢ ㄙㄨˋ ㄔㄜ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) single-speed bicycle
(2) fixed-gear bicycle