Có 1 kết quả:

dān sù chē

1/1

dān sù chē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) single-speed bicycle
(2) fixed-gear bicycle