Có 1 kết quả:

mài guān jié

1/1

mài guān jié

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to solicit a bribe
(2) to accept a bribe