Có 1 kết quả:

mài lì qi

1/1

mài lì qi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to make a living doing manual labor
(2) to give sth all one's got