Có 1 kết quả:

mài diào

1/1

mài diào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to sell off
(2) to get rid of in a sale