Có 1 kết quả:

mài yín

1/1

mài yín

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) prostitution
(2) to prostitute oneself