Có 1 kết quả:

mài shēn

1/1

mài shēn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to prostitute oneself
(2) to sell oneself into slavery