Có 3 kết quả:

Nánnán
Âm Pinyin: Nán, , nán
Tổng nét: 9
Bộ: shí 十 (+7 nét)
Lục thư: tượng hình
Nét bút: 一丨丨フ丶ノ一一丨
Thương Hiệt: JBTJ (十月廿十)
Unicode: U+5357
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: na, nam
Âm Nôm: nam
Âm Nhật (onyomi): ナン (nan), ナ (na)
Âm Nhật (kunyomi): みなみ (minami)
Âm Hàn:
Âm Quảng Đông: naam4

Tự hình 6

Dị thể 2

Một số bài thơ có sử dụng

1/3

Nán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

surname Nan

Từ ghép 360

Běi jīng Nán yuàn Jī chǎng 北京南苑机场Běi jīng Nán yuàn Jī chǎng 北京南苑機場Gǎng Nán 港南Gǎng Nán qū 港南区Gǎng Nán qū 港南區Mǎ Nán cūn 馬南邨Mǎ Nán cūn 马南邨Nán ān 南安Nán ān pǔ dūn 南安普敦Nán ān shì 南安市Nán àn 南岸Nán àn qū 南岸区Nán àn qū 南岸區Nán ào 南澳Nán ào dà lì yà zhōu 南澳大利亚州Nán ào dà lì yà zhōu 南澳大利亞州Nán ào Dǎo 南澳岛Nán ào Dǎo 南澳島Nán Àò sāi tī 南奥塞梯Nán Àò sāi tī 南奧塞梯Nán ào Xiàn 南澳县Nán ào Xiàn 南澳縣Nán ào xiāng 南澳乡Nán ào xiāng 南澳鄉Nán bàn qiú 南半球Nán Běi cháo 南北朝Nán Běi Měi 南北美Nán bīng yáng 南冰洋Nán bù xiàn 南部县Nán bù xiàn 南部縣Nán chà 南岔Nán chà qū 南岔区Nán chà qū 南岔區Nán chāng 南昌Nán chāng Qǐ yì 南昌起义Nán chāng Qǐ yì 南昌起義Nán chāng shì 南昌市Nán chāng xiàn 南昌县Nán chāng xiàn 南昌縣Nán cháng 南長Nán cháng 南长Nán cháng qū 南長區Nán cháng qū 南长区Nán Cháo 南朝Nán cháo Chén 南朝陈Nán cháo Chén 南朝陳Nán cháo Liáng 南朝梁Nán cháo Qí 南朝齊Nán cháo Qí 南朝齐Nán cháo Sòng 南朝宋Nán Cháo xiǎn 南朝鮮Nán Cháo xiǎn 南朝鲜Nán chéng 南城Nán chéng xiàn 南城县Nán chéng xiàn 南城縣Nán chōng 南充Nán chōng dì qū 南充地区Nán chōng dì qū 南充地區Nán chōng shì 南充市Nán chuān 南川Nán chuān qū 南川区Nán chuān qū 南川區Nán Dá kē tā 南达科他Nán Dá kē tā 南達科他Nán Dá kē tā zhōu 南达科他州Nán Dá kē tā zhōu 南達科他州Nán Dà 南大Nán dān 南丹Nán dān xiàn 南丹县Nán dān xiàn 南丹縣Nán Dǎo 南岛Nán Dǎo 南島Nán dìng 南定Nán fāng ào Yú gǎng 南方澳渔港Nán fāng ào Yú gǎng 南方澳漁港Nán fāng Gǔ yuán 南方古猿Nán fāng Zhōu mò 南方周末Nán fēi 南非Nán fēi chá 南非茶Nán fēi yǔ 南非語Nán fēi yǔ 南非语Nán fēn 南芬Nán fēn qū 南芬区Nán fēn qū 南芬區Nán fēng 南丰Nán fēng 南豐Nán fēng xiàn 南丰县Nán fēng xiàn 南豐縣Nán gān 南竿Nán gān xiāng 南竿乡Nán gān xiāng 南竿鄉Nán gǎng 南岗Nán gǎng 南崗Nán gǎng 南港Nán gǎng qū 南岗区Nán gǎng qū 南崗區Nán gǎng qū 南港区Nán gǎng qū 南港區Nán gōng 南宫Nán gōng 南宮Nán gōng shì 南宫市Nán gōng shì 南宮市Nán guān 南关Nán guān 南關Nán guān qū 南关区Nán guān qū 南關區Nán guō 南郭Nán Hǎi 南海Nán hǎi Jiàn duì 南海舰队Nán hǎi Jiàn duì 南海艦隊Nán hǎi qū 南海区Nán hǎi qū 南海區Nán Hǎi zi 南海子Nán hán 南韓Nán hán 南韩Nán Hàn 南汉Nán Hàn 南漢Nán Háng 南航Nán hé 南和Nán Hé lán 南荷兰Nán Hé lán 南荷蘭Nán hé xiàn 南和县Nán hé xiàn 南和縣Nán hú 南湖Nán hú qū 南湖区Nán hú qū 南湖區Nán Huá 南华Nán Huá 南華Nán huá xiàn 南华县Nán huá xiàn 南華縣Nán huá Zǎo bào 南华早报Nán huá Zǎo bào 南華早報Nán huà 南化Nán huà xiāng 南化乡Nán huà xiāng 南化鄉Nán huí guī xiàn 南回归线Nán huí guī xiàn 南回歸線Nán huì 南匯Nán huì 南汇Nán huì qū 南匯區Nán huì qū 南汇区Nán jí jiè 南极界Nán jí jiè 南極界Nán jí zhōu 南极洲Nán jí zhōu 南極洲Nán jí zhōu Bàn dǎo 南极洲半岛Nán jí zhōu Bàn dǎo 南極洲半島Nán jí zuò 南极座Nán jí zuò 南極座Nán jiā Bā wǎ fēng 南迦巴瓦峰Nán jiàn yí zú Zì zhì xiàn 南涧彝族自治县Nán jiàn yí zú Zì zhì xiàn 南澗彞族自治縣Nán jiāng 南江Nán Jiāng 南疆Nán jiāng xiàn 南江县Nán jiāng xiàn 南江縣Nán jiāo Hé 南胶河Nán jiāo Hé 南膠河Nán jiāo qū 南郊区Nán jiāo qū 南郊區Nán jīng 南京Nán jīng Dà tú shā 南京大屠杀Nán jīng Dà tú shā 南京大屠殺Nán jīng Dà tú shā Shì jiàn 南京大屠杀事件Nán jīng Dà tú shā Shì jiàn 南京大屠殺事件Nán jīng Dà xué 南京大学Nán jīng Dà xué 南京大學Nán jīng Lǐ gōng Dà xué 南京理工大学Nán jīng Lǐ gōng Dà xué 南京理工大學Nán jīng lù 南京路Nán jīng Nóng yè Dà xué 南京农业大学Nán jīng Nóng yè Dà xué 南京農業大學Nán jīng shì 南京市Nán jīng Tiáo yuē 南京条约Nán jīng Tiáo yuē 南京條約Nán jīng Yóu diàn Dà xué 南京邮电大学Nán jīng Yóu diàn Dà xué 南京郵電大學Nán jìng 南靖Nán jìng xiàn 南靖县Nán jìng xiàn 南靖縣Nán Kǎ luó lái nà 南卡罗来纳Nán Kǎ luó lái nà 南卡羅來納Nán Kǎ luó lái nà zhōu 南卡罗来纳州Nán Kǎ luó lái nà zhōu 南卡羅來納州Nán kāi 南开Nán kāi 南開Nán kāi Dà xué 南开大学Nán kāi Dà xué 南開大學Nán kāi qū 南开区Nán kāi qū 南開區Nán kāng 南康Nán kāng shì 南康市Nán kē yī mèng 南柯一夢Nán kē yī mèng 南柯一梦Nán lè 南乐Nán lè 南樂Nán lè xiàn 南乐县Nán lè xiàn 南樂縣Nán Liáng 南凉Nán Liáng 南涼Nán líng 南陵Nán líng xiàn 南陵县Nán líng xiàn 南陵縣Nán lǐng 南岭Nán lǐng 南嶺Nán Měi 南美Nán měi zhōu 南美洲Nán mén èr 南門二Nán mén èr 南门二Nán méng 南盟Nán miǎn zuò 南冕座Nán míng 南明Nán míng qū 南明区Nán míng qū 南明區Nán mù lín 南木林Nán mù lín xiàn 南木林县Nán mù lín xiàn 南木林縣Nán ní wān 南泥湾Nán ní wān 南泥灣Nán níng 南宁Nán níng 南寧Nán níng dì qū 南宁地区Nán níng dì qū 南寧地區Nán níng Shì 南宁市Nán níng Shì 南寧市Nán Ōū 南欧Nán Ōū 南歐Nán pí 南皮Nán pí xiàn 南皮县Nán pí xiàn 南皮縣Nán piào 南票Nán piào qū 南票区Nán piào qū 南票區Nán píng 南坪Nán píng 南平Nán píng dì qū 南平地区Nán píng dì qū 南平地區Nán píng shì 南平市Nán pǔ shì 南浦市Nán pǔ tuó sì 南普陀寺Nán Qí 南齊Nán Qí 南齐Nán Qí shū 南齊書Nán Qí shū 南齐书Nán qiáo 南譙Nán qiáo 南谯Nán qiáo qū 南譙區Nán qiáo qū 南谯区Nán Qiáo zhì yà dǎo hé Nán Sāng wēi qí 南乔治亚岛和南桑威奇Nán Qiáo zhì yà dǎo hé Nán Sāng wēi qí 南喬治亞島和南桑威奇Nán Quán Mā mā 南拳妈妈Nán Quán Mā mā 南拳媽媽Nán sān jiǎo zuò 南三角座Nán shā 南沙Nán shā qū 南沙区Nán shā qū 南沙區Nán shā Qún dǎo 南沙群岛Nán shā Qún dǎo 南沙群島Nán shān 南山Nán shān kuàng qū 南山矿区Nán shān kuàng qū 南山礦區Nán shān qū 南山区Nán shān qū 南山區Nán shàn bù zhōu 南贍部洲Nán shàn bù zhōu 南赡部洲Nán shí zì zuò 南十字座Nán shǐ 南史Nán shì qū 南市区Nán shì qū 南市區Nán sī lā fū 南斯拉夫Nán sòng 南宋Nán Sū dān 南苏丹Nán Sū dān 南蘇丹Nán Táng 南唐Nán tè 南特Nán tiān mén 南天門Nán tiān mén 南天门Nán tōng 南通Nán tōng dì qū 南通地区Nán tōng dì qū 南通地區Nán tōng shì 南通市Nán tóng kuàng qū 南桐矿区Nán tóng kuàng qū 南桐礦區Nán tóu 南投Nán tóu shì 南投市Nán tóu xiàn 南投县Nán tóu xiàn 南投縣Nán tún Qū 南屯区Nán tún Qū 南屯區Nán xī 南希Nán xī 南溪Nán xī xiàn 南溪县Nán xī xiàn 南溪縣Nán xī zhū dǎo 南西諸島Nán xī zhū dǎo 南西诸岛Nán xiàn 南县Nán xiàn 南縣Nán xióng 南雄Nán xióng Shì 南雄市Nán xún 南浔Nán xún 南潯Nán xún qū 南浔区Nán xún qū 南潯區Nán yà dà cǎo yīng 南亚大草莺Nán yà dà cǎo yīng 南亞大草鶯Nán Yà Qū yù Hé zuò Lián méng 南亚区域合作联盟Nán Yà Qū yù Hé zuò Lián méng 南亞區域合作聯盟Nán Yān 南燕Nán yáng 南洋Nán yáng 南阳Nán yáng 南陽Nán yáng dì qū 南阳地区Nán yáng dì qū 南陽地區Nán yáng Lǐ gōng Dà xué 南洋理工大学Nán yáng Lǐ gōng Dà xué 南洋理工大學Nán yáng Shāng Bào 南洋商報Nán yáng Shāng Bào 南洋商报Nán yáng shì 南阳市Nán yáng shì 南陽市Nán yáng xiàn 南阳县Nán yáng xiàn 南陽縣Nán yú zuò 南魚座Nán yú zuò 南鱼座Nán yuàn 南苑Nán yuè 南岳Nán yuè 南嶽Nán Yuè 南越Nán yuè qū 南岳区Nán yuè qū 南嶽區Nán zhāng 南漳Nán zhāng xiàn 南漳县Nán zhāng xiàn 南漳縣Nán zhào 南召Nán zhào 南詔Nán zhào 南诏Nán zhào guó 南詔國Nán zhào guó 南诏国Nán zhào xiàn 南召县Nán zhào xiàn 南召縣Nán zhèng 南郑Nán zhèng 南鄭Nán zhèng Xiàn 南郑县Nán zhèng Xiàn 南鄭縣Nán zhōu 南州Nán zhōu xiāng 南州乡Nán zhōu xiāng 南州鄉Nán zhuāng 南庄Nán zhuāng 南莊Nán zhuāng xiāng 南庄乡Nán zhuāng xiāng 南莊鄉shòu bǐ Nán Shān 壽比南山shòu bǐ Nán Shān 寿比南山Wèi Jìn Nán Běi Cháo 魏晉南北朝Wèi Jìn Nán Běi Cháo 魏晋南北朝Xīn Nán Wēi ěr shì 新南威尔士Xīn Nán Wēi ěr shì 新南威爾士Xīn Nán Wēi ěr shì zhōu 新南威尔士州Xīn Nán Wēi ěr shì zhōu 新南威爾士州yuán Nán sī lā fū 原南斯拉夫Zhōng Nán 中南

phồn & giản thể

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Phương nam.
2. (Danh) Tên bài nhạc. ◎Như: “Chu nam” 周南, “Triệu nam” 召南 tên bài nhạc trong kinh Thi.

Từ điển Thiều Chửu

① Phương nam.
② Tên bài nhạc, như chu nam 周南, triệu nam 召南 tên bài hát nhạc trong kinh Thi.

Từ điển Trần Văn Chánh

【南無】na mô [na mó] Na mô, nam mô (từ dùng của các tín đồ Phật giáo, có nghĩa là quy y, là chí tâm đỉnh lễ): 南無阿彌陀佛 Na mô A-di-đà Phật. Xem 南 [nán].

Từ điển Trần Văn Chánh

① Hướng nam: 往南去 Đi về phía nam; 朝南行駛 Lái về phía nam;
② Tên bài hát: 周南 Chu nam; 召南 Thiệu nam (trong Kinh Thi);
③ [Nán] (Họ) Nam. Xem 南 [na].

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên phương hướng, nếu ta đứng xoay mặt về hướng mặt trời mọc, thì hướng nam là hướng tay phải của ta — Tên tắt chỉ nước Việt Nam thời trước. Bài Xét tật mình của Nguyễn Văn Vĩnh, đăng trên Đông dương Tạp chí năm 1913, có câu: » Xét trong văn chương xảo kị nước Nam, điều gì cũng toàn là huyền hồ giả dối hết cả, không cái gì là thực tình «.

Từ ghép 2

nán

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

phía nam, phương nam

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Phương nam.
2. (Danh) Tên bài nhạc. ◎Như: “Chu nam” 周南, “Triệu nam” 召南 tên bài nhạc trong kinh Thi.

Từ điển Trung-Anh

south

Từ ghép 463

Āī ěr nán dé sī 埃尔南德斯Āī ěr nán dé sī 埃爾南德斯Āī Jiāng nán fù 哀江南賦Āī Jiāng nán fù 哀江南赋Ān nán 安南Ān nán qū 安南区Ān nán qū 安南區Ān nán shān mài 安南山脈Ān nán shān mài 安南山脉ān nán zǐ 安南子ào nán shā zhuī 澳南沙錐ào nán shā zhuī 澳南沙锥Bā nán 巴南Bā nán qū 巴南区Bā nán qū 巴南區Bēi nán 卑南Bēi nán xiāng 卑南乡Bēi nán xiāng 卑南鄉Bēi nán zú 卑南族Bèi nán 貝南Bèi nán 贝南Bō zī nán 波兹南Bō zī nán 波茲南Bó nán kè 伯南克Bù kǎn nán 布坎南bù zhuàng nán qiáng bù huí tóu 不撞南墙不回头bù zhuàng nán qiáng bù huí tóu 不撞南牆不回頭Cāng nán 苍南Cāng nán 蒼南Cāng nán xiàn 苍南县Cāng nán xiàn 蒼南縣Cháo nán 潮南Cháo nán qū 潮南区Cháo nán qū 潮南區Dà jiāng nán běi 大江南北Dìng nán 定南Dìng nán xiàn 定南县Dìng nán xiàn 定南縣dōng nán 东南dōng nán 東南dōng nán bù 东南部dōng nán bù 東南部Dōng nán Dà xué 东南大学Dōng nán Dà xué 東南大學dōng nán xī běi 东南西北dōng nán xī běi 東南西北dōng nán xī běi zhōng 东南西北中dōng nán xī běi zhōng 東南西北中Dōng nán yà 东南亚Dōng nán yà 東南亞Dōng nán yà guó 东南亚国Dōng nán yà guó 東南亞國dōng nán yà guó jiā lián méng 东南亚国家联盟dōng nán yà guó jiā lián méng 東南亞國家聯盟Dōng nán yà Guó Xié 东南亚国协Dōng nán yà Guó Xié 東南亞國協Dōng nán yà Lián méng 东南亚联盟Dōng nán yà Lián méng 東南亞聯盟dōng xī nán běi 东西南北dōng xī nán běi 東西南北Dǒu nán 斗南Dǒu nán zhèn 斗南鎮Dǒu nán zhèn 斗南镇Fǎ lán xī sī · Fěi dí nán 法兰西斯斐迪南Fǎ lán xī sī · Fěi dí nán 法蘭西斯斐迪南Fěi dí nán 斐迪南Fēng nán 丰南Fēng nán 豐南Fēng nán qū 丰南区Fēng nán qū 豐南區Fú dí nán 弗迪南Fù nán 阜南Fù nán xiàn 阜南县Fù nán xiàn 阜南縣Gān nán 甘南Gān nán xiàn 甘南县Gān nán xiàn 甘南縣Gān nán Zàng zú zì zhì zhōu 甘南藏族自治州Gān nán zhōu 甘南州Guàn nán 灌南Guàn nán xiàn 灌南县Guàn nán xiàn 灌南縣Guǎng nán 广南Guǎng nán 廣南Guǎng nán xiàn 广南县Guǎng nán xiàn 廣南縣Guì nán 貴南Guì nán 贵南Guì nán xiàn 貴南縣Guì nán xiàn 贵南县Guó lì Xī nán Lián hé Dà xué 国立西南联合大学Guó lì Xī nán Lián hé Dà xué 國立西南聯合大學Hǎi nán 海南Hǎi nán Dà xué 海南大学Hǎi nán Dà xué 海南大學Hǎi nán Dǎo 海南岛Hǎi nán Dǎo 海南島Hǎi nán kǒng què zhì 海南孔雀雉Hǎi nán lán xiān wēng 海南蓝仙鹟Hǎi nán lán xiān wēng 海南藍仙鶲Hǎi nán liǔ yīng 海南柳莺Hǎi nán liǔ yīng 海南柳鶯Hǎi nán Qū 海南区Hǎi nán Qū 海南區Hǎi nán shān zhè gū 海南山鷓鴣Hǎi nán shān zhè gū 海南山鹧鸪Hǎi nán Shěng 海南省Hǎi nán yán 海南鳽Hǎi nán Zàng zú Zì zhì zhōu 海南藏族自治州Hǎi nán zhōu 海南州Hàn nán 汉南Hàn nán 漢南Hàn nán qū 汉南区Hàn nán qū 漢南區Hé nán 河南Hé nán Méng gǔ zú Zì zhì xiàn 河南蒙古族自治县Hé nán Méng gǔ zú Zì zhì xiàn 河南蒙古族自治縣Hé nán shěng 河南省Hé nán xiàn 河南县Hé nán xiàn 河南縣Héng nán 衡南Héng nán xiàn 衡南县Héng nán xiàn 衡南縣hú nán 湖南Hú nán Dà xué 湖南大学Hú nán Dà xué 湖南大學Hú nán Shěng 湖南省Huá nán 华南Huá nán 華南Huá nán bān xiōng gōu zuǐ méi 华南斑胸钩嘴鹛Huá nán bān xiōng gōu zuǐ méi 華南斑胸鉤嘴鶥Huá nán guān wén liǔ yīng 华南冠纹柳莺Huá nán guān wén liǔ yīng 華南冠紋柳鶯Huá nán hǔ 华南虎Huá nán hǔ 華南虎Huá nán Lǐ gōng Dà xué 华南理工大学Huá nán Lǐ gōng Dà xué 華南理工大學Huà nán 桦南Huà nán 樺南Huà nán xiàn 桦南县Huà nán xiàn 樺南縣Huái nán 淮南Huái nán shì 淮南市Huái nán zi 淮南子Huán jiāng Máo nán zú Zì zhì xiàn 环江毛南族自治县Huán jiāng Máo nán zú Zì zhì xiàn 環江毛南族自治縣Huáng Hǎi nán dào 黃海南道Huáng Hǎi nán dào 黄海南道Huáng Jiàn nán 黃建南Huáng Jiàn nán 黄建南Huáng nán 黃南Huáng nán 黄南Huáng nán Zàng zú zì zhì zhōu 黃南藏族自治州Huáng nán Zàng zú zì zhì zhōu 黄南藏族自治州Huáng nán zhōu 黃南州Huáng nán zhōu 黄南州Huī nán 輝南Huī nán 辉南Huī nán xiàn 輝南縣Huī nán xiàn 辉南县jí nán 极南jí nán 極南Jǐ nán 济南Jǐ nán 濟南Jǐ nán dì qū 济南地区Jǐ nán dì qū 濟南地區Jǐ nán shì 济南市Jǐ nán shì 濟南市Jì nán Dà xué 暨南大学Jì nán Dà xué 暨南大學Jiā nán 迦南Jiǎ nán dé lā 賈南德拉Jiǎ nán dé lā 贾南德拉Jiāng nán 江南Jiāng nán Dà xué 江南大学Jiāng nán Dà xué 江南大學Jiāng nán Qū 江南区Jiāng nán Qū 江南區Jiāng nán shěng 江南省Jiāng nán shuǐ xiāng 江南水乡Jiāng nán shuǐ xiāng 江南水鄉Jiāng nán sì dà cái zǐ 江南四大才子Jiāo nán 胶南Jiāo nán 膠南Jiāo nán shì 胶南市Jiāo nán shì 膠南市Jīn nán 津南Jīn nán qū 津南区Jīn nán qū 津南區Jīn Yǒng nán 金永南Jǔ nán 莒南Jǔ nán xiàn 莒南县Jǔ nán xiàn 莒南縣Kē nán · Dào ěr 柯南道尔Kē nán · Dào ěr 柯南道爾kù nà nán 库纳南kù nà nán 庫納南Lián nán xiàn 连南县Lián nán xiàn 連南縣Lián nán Yáo zú Zì zhì xiàn 连南瑶族自治县Lián nán Yáo zú Zì zhì xiàn 連南瑤族自治縣Lǐng nán 岭南Lǐng nán 嶺南Liǔ nán 柳南Liǔ nán qū 柳南区Liǔ nán qū 柳南區Lóng nán 龍南Lóng nán 龙南Lóng nán xiàn 龍南縣Lóng nán xiàn 龙南县Lǒng nán 陇南Lǒng nán 隴南Lǒng nán dì qū 陇南地区Lǒng nán dì qū 隴南地區Lǒng nán shì 陇南市Lǒng nán shì 隴南市Lù nán qū 路南区Lù nán qū 路南區Lù nán Yí zú Zì zhì xiàn 路南彝族自治县Lù nán Yí zú Zì zhì xiàn 路南彞族自治縣Luán nán 滦南Luán nán 灤南Luán nán xiàn 滦南县Luán nán xiàn 灤南縣Luò nán 洛南Luò nán Xiàn 洛南县Luò nán Xiàn 洛南縣Máo nán zú 毛南族Mào nán 茂南Mào nán qū 茂南区Mào nán qū 茂南區Mǐn nán 閩南Mǐn nán 闽南Mǐn nán huà 閩南話Mǐn nán huà 闽南话Mǐn nán yǔ 閩南語Mǐn nán yǔ 闽南语Mò nán 漠南nán běi 南北nán běi cháng 南北長nán běi cháng 南北长nán běi Hán 南北韓nán běi Hán 南北韩nán běi jí 南北极nán běi jí 南北極nán bian 南边nán bian 南邊nán bianr 南边儿nán bianr 南邊兒nán bù 南部nán cè 南侧nán cè 南側nán dǎo mín zú 南岛民族nán dǎo mín zú 南島民族nán duān 南端nán fāng 南方nán fēi 南非nán fēi guò dōng 南飛過冬nán fēi guò dōng 南飞过冬nán guā 南瓜nán guā dēng 南瓜灯nán guā dēng 南瓜燈nán hǎi 南海nán huá 南华nán huá 南華nán huī bó láo 南灰伯劳nán huī bó láo 南灰伯勞nán jī běi dǒu 南箕北斗nán jí 南极nán jí 南極nán jué 南爵nán měi lí 南美梨nán miàn 南面nán pài táng láng 南派螳螂nán pō 南坡nán qiāng běi diào 南腔北調nán qiāng běi diào 南腔北调nán quán 南拳nán rǔ 南乳nán wěi 南緯nán wěi 南纬nán xià 南下nán yà 南亚nán yà 南亞nán yuán běi zhé 南轅北轍nán yuán běi zhé 南辕北辙nán yuè 南越nán zǎo 南枣nán zǎo 南棗nán zhēng 南征nán zhēng běi fá 南征北伐nán zhēng běi tǎo 南征北討nán zhēng běi tǎo 南征北讨nán zhēng běi zhàn 南征北战nán zhēng běi zhàn 南征北戰nán zhú 南竹Níng nán 宁南Níng nán 寧南Níng nán xiàn 宁南县Níng nán xiàn 寧南縣Píng ān nán dào 平安南道Píng nán 屏南Píng nán 平南Píng nán xiàn 屏南县Píng nán xiàn 屏南縣Píng nán xiàn 平南县Píng nán xiàn 平南縣Qián dōng nán Miáo zú Dòng zú zì zhì zhōu 黔东南苗族侗族自治州Qián dōng nán Miáo zú Dòng zú zì zhì zhōu 黔東南苗族侗族自治州Qián dōng nán zhōu 黔东南州Qián dōng nán zhōu 黔東南州Qián nán Bù yī zú Miáo zú zì zhì zhōu 黔南布依族苗族自治州Qián nán zhōu 黔南州Qián xī nán Bù yī zú Miáo zú zì zhì zhōu 黔西南布依族苗族自治州Qián xī nán zhōu 黔西南州Qīn nán 欽南Qīn nán 钦南Qīn nán qū 欽南區Qīn nán qū 钦南区Qìng shàng nán dào 庆尙南道Qìng shàng nán dào 庆尚南道Qìng shàng nán dào 慶尙南道Qìng shàng nán dào 慶尚南道Quán luó nán dào 全罗南道Quán luó nán dào 全羅南道Quán nán 全南Quán nán xiàn 全南县Quán nán xiàn 全南縣Rì nán jùn 日南郡Rǔ nán 汝南Rǔ nán xiàn 汝南县Rǔ nán xiàn 汝南縣Sā hā lā yǐ nán 撒哈拉以南Sā hā lā yǐ nán Fēi zhōu 撒哈拉以南非洲Sài ěr nán 塞尔南Sài ěr nán 塞爾南Shān nán 山南Shān nán dì qū 山南地区Shān nán dì qū 山南地區Shǎn nán 陕南Shǎn nán 陝南Shāng nán 商南Shāng nán Xiàn 商南县Shāng nán Xiàn 商南縣shī nán huā 石南花shí nán shǔ 石南属shí nán shǔ 石南屬shí nán shù 石南树shí nán shù 石南樹Shì nán qū 市南区Shì nán qū 市南區sī nán 司南Sī nán 思南Sī nán xiàn 思南县Sī nán xiàn 思南縣Sū lǐ nán 苏里南Sū lǐ nán 蘇里南Sū lǐ nán Hé 苏里南河Sū lǐ nán Hé 蘇里南河Sū lì nán 苏利南Sū lì nán 蘇利南Sù nán Yù gù zú Zì zhì xiàn 肃南裕固族自治县Sù nán Yù gù zú Zì zhì xiàn 肅南裕固族自治縣Tái nán 台南Tái nán fǔ 台南府Tái nán fǔ 臺南府Tái nán fǔ shì 台南府市Tái nán fǔ shì 臺南府市Tái nán shì 台南市Tái nán shì 臺南市Tái nán xiàn 台南县Tái nán xiàn 台南縣Tái nán xiàn 臺南縣Táo nán 洮南Táo nán shì 洮南市tiān nán dì běi 天南地北tiān nán hǎi běi 天南海北Tóng nán 潼南Tóng nán xiàn 潼南县Tóng nán xiàn 潼南縣Wǎn nán Shì biàn 皖南事变Wǎn nán Shì biàn 皖南事變Wèi nán 渭南Wèi nán dì qū 渭南地区Wèi nán dì qū 渭南地區Wèi nán Shì 渭南市xī nán 西南xī nán bù 西南部Xī nán Dà xué 西南大学Xī nán Dà xué 西南大學xī nán guān wén liǔ yīng 西南冠紋柳鶯xī nán guān wén liǔ yīng 西南冠纹柳莺Xī nán Jiāo tōng Dà xué 西南交通大学Xī nán Jiāo tōng Dà xué 西南交通大學xī nán lì ěr fèng méi 西南栗耳凤鹛xī nán lì ěr fèng méi 西南栗耳鳳鶥xī nán yà 西南亚xī nán yà 西南亞Xī nán zhōng shā Qún dǎo 西南中沙群岛Xī nán zhōng shā Qún dǎo 西南中沙群島Xián jìng nán dào 咸鏡南道Xián jìng nán dào 咸镜南道xiàng nán 向南xiàng xī nán 向西南Xiào nán 孝南Xiào nán qū 孝南区Xiào nán qū 孝南區yī ge tiān nán , yī ge dì běi 一个天南,一个地北yī ge tiān nán , yī ge dì běi 一個天南,一個地北Yí nán 沂南Yí nán xiàn 沂南县Yí nán xiàn 沂南縣yǐ nán 以南Yóu jīn · Sài ěr nán 尤金塞尔南Yóu jīn · Sài ěr nán 尤金塞爾南Yú Shì nán 虞世南Yù nán 郁南Yù nán 鬱南Yù nán xiàn 郁南县Yù nán xiàn 鬱南縣yuè nán 越南Yuè nán cì páng pí 越南刺鰟鮍Yuè nán cì páng pí 越南刺鳑鲏Yuè nán dùn 越南盾Yuè nán wén 越南文Yuè nán yǔ 越南語Yuè nán yǔ 越南语Yuè nán Zhàn zhēng 越南战争Yuè nán Zhàn zhēng 越南戰爭yún nán 云南Yún nán 雲南yún nán bái bān wěi liǔ yīng 云南白斑尾柳莺yún nán bái bān wěi liǔ yīng 雲南白斑尾柳鶯Yún nán liǔ yīng 云南柳莺Yún nán liǔ yīng 雲南柳鶯Yún nán Shěng 云南省Yún nán Shěng 雲南省zhǐ nán 指南zhǐ nán chē 指南車zhǐ nán chē 指南车Zhǐ nán Gōng 指南宫Zhǐ nán Gōng 指南宮zhǐ nán zhēn 指南針zhǐ nán zhēn 指南针zhōng nán 中南Zhōng nán 終南Zhōng nán 终南Zhōng nán Bàn dǎo 中南半岛Zhōng nán Bàn dǎo 中南半島zhōng nán bù 中南部Zhōng nán Dà xué xiào 忠南大学校Zhōng nán Dà xué xiào 忠南大學校Zhōng nán hǎi 中南海zhōng nán jié jìng 終南捷徑zhōng nán jié jìng 终南捷径Zhōng nán Shān 終南山Zhōng nán Shān 终南山Zhōng qīng nán dào 忠清南道Zhú nán 竹南Zhú nán zhèn 竹南鎮Zhú nán zhèn 竹南镇zǒu nán chuǎng běi 走南闖北zǒu nán chuǎng běi 走南闯北